Algemene voorwaarden Kids Go Travel
E-mail: info@kidsgotravel.com
Website: www.kidsgotravel.com

Definities

 1. Kids Go Travel: Handelsnaam van MVD Lifestyle BV, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 91522099.
 2. Klant: degene met wie Kids Go Travel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Kids Go Travel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kids Go Travel.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Intellectueel eigendom

 1. MVD Lifestyle BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVD Lifestyle BV (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Kids Go Travel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Kids Go Travel hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Kids Go Travel te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Kids Go Travel een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Kids Go Travel is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Kids Go Travel de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Kids Go Travel heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Kids Go Travel prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Kids Go Travel op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Kids Go Travel mag bij het aangaan van de overeenkomst voor diensten een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Kids Go Travel de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Kids Go Travel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. Producten worden direct afgerekend.

Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Kids Go Travel gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Kids Go Travel.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Kids Go Travel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Kids Go Travel op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kids Go Travel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Kids Go Travel te betalen.

Artikel 7 – Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Kids Go Travel gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Kids Go Travel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Kids Go Travel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen digitaal product is
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@kidsgotravel.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Kids Go Travel, www.kidsgotravel.com, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Kids Go Travel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 9 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Kids Go Travel heeft geretourneerd, dan zal Kids Go Travel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Kids Go Travel voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.  

Artikel 10 – Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel 11 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12 – Retentierecht 

 1. Kids Go Travel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Kids Go Travel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Kids Go Travel.
 3. Kids Go Travel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 13 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Kids Go Travel te verrekenen met een vordering op Kids Go Travel.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Kids Go Travel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Kids Go Travel op grond van wat voor met Kids Go Travel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Kids Go Travel zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Kids Go Travel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Kids Go Travel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 15 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Kids Go Travel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven (email)adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Kids Go Travel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Kids Go Travel kan tegenwerpen.

Artikel 16 – Levertijd

 1. De door Kids Go Travel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Kids Go Travel.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Kids Go Travel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17 – Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 18 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 19 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Kids Go Travel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Kids Go Travel, bij gebreke waarvan Kids Go Travel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 20 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kids Go Travel enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kids Go Travel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Kids Go Travel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Kids Go Travel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Kids Go Travel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 22 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Kids Go Travel.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Kids Go Travel de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kids Go Travel redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 23 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Kids Go Travel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kids Go Travel geleverde producten en/of diensten.

Artikel 24 – Klachten

 1. De klant dient een door Kids Go Travel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Kids Go Travel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Kids Go Travel in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Kids Go Travel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 25 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Kids Go Travel.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Kids Go Travel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 26 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Kids Go Travel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Kids Go Travel verschuldigd zijn.

Artikel 27 – Aansprakelijkheid Kids Go Travel

 1. Kids Go Travel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Kids Go Travel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Kids Go Travel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Kids Go Travel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 28 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Kids Go Travel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Kids Go Travel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kids Go Travel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kids Go Travel in verzuim is.
 3. Kids Go Travel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Kids Go Travel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 30 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Kids Go Travel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Kids Go Travel kan worden toegerekend in een van de wil van Kids Go Travel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Kids Go Travel kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kids Go Travel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kids Go Travel er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Kids Go Travel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 31 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 32 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Kids Go Travel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kids Go Travel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 33 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Kids Go Travel.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 34 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kids Go Travel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kids Go Travel is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 29 september 2023.